Raadsvergadering 3 april aanstaande:

HEILOO-2000 stemt in met een investering van € 260.000 voor Theater De Beun in Heiloo.
De gemeente Heiloo kan dan in de zomer beginnen met de vervanging van de trekkenwand in het theater.
In Theater de Beun is een trekkeninstallatie noodzakelijk, waarmee bijvoorbeeld decor, licht- en geluidsapparatuur en rekwisieten gehesen kunnen worden. De huidige installatie voldoet niet meer aan de veiligheidseisen van dit moment. Omdat de gemeente Heiloo eigenaar is van Theater De Beun, is de gemeente verantwoordelijk voor instandhouding en onderhoud van de technische installaties.

Behoud van deze mooie voorziening in Heiloo staat voor ons bovenaan.

HEILOO-2000 stemt in met verlaging Eigen Bijdrage WMO


Regionale samenwerking en couleur lokaal. Verlaging Eigen Bijdrage WMO.
De BUCH gemeenten werken samen hard aan de transformatie in het sociaal domein. 
Daarbij staat aansluiten bij de (leefwereld van de) inwoner centraal. Het vaststellen van de  Verordening sociaal domein is een belangrijke stap voor de BUCH gemeenten om de uitgangspunten ‘integraal werken’ en ‘maatwerk leveren’ voor onze inwoners in praktijk te 
brengen. 
 
De Verordening sociaal domein is door de vier BUCH gemeenten gezamenlijk voorbereid en opgesteld.
De BUCH gemeenten werken sinds 2015 samen op het gebied van het sociaal domein. Er is een gezamenlijk dienstverleningsmodel en een gezamenlijk integraal beleidskader. Bij de invoering van de decentralisaties in 2015 is ook samengewerkt bij het opstellen van de verordeningen. Deze documenten vormen de basis voor de Verordening sociaal domein. 
 
De werkorganisatie BUCH gaat uitvoering geven aan de Verordening sociaal domein. De werkorganisatie werkt het meest effectief en efficiënt als de verordening voor de vier gemeenten zo gelijk mogelijk is. Dit geldt voor zowel de dienstverlening aan onze inwoners als voor de beleidsvoorbereiding en kwaliteitsondersteuning (zoals het maken van werkprocessen, formulieren en beschikkingen). 

13 maart 2017 -

  Onlangs is de dakbedekking van het clubhuis na een
  ernstige lekkage geheel vernieuwd.
  De oude dakbedekking lag naast het clubhuis en is met behulp
  van Jan en Rob in een container van GP Groot gedeponeerd.
  Geen geringe klus want de stukken oude dakbedekking waren
  zwaar en glibberig van de regen.
 
  Maar het is gelukt! Iedereen blij!!
  Rob Levie
Bewaren
9 maart 2017 -

HEILOO-2000 mede indiener van amendement op
Zienswijze Dienst Verlening Overeenkomst (DVO) Werkorganisatie de BUCH


Wat is een DVO?
Schriftelijke afspraken tussen de vier BUCH gemeenten ( Bergen, Uitgeest, Castricum
en Heiloo ) over o.a. de kwantiteit, kwaliteit en de kosten van deze dienstverlening.
Hiertoe heeft het bestuur een DVO opgesteld dat ter beoordeling is voorgelegd aan
de commissie bestuurlijke zaken (Com. BZ) De commissie heeft geoordeeld dat de DVO van
onvoldoende kwaliteit was en deze terugverwezen naar het bestuur van de BUCH.
In het amendement heeft de Com. BZ zijn punten van kritiek aan gegeven plus verbeterpunten.
De commissie wacht nu op de verbeterde versie.

Hiermee is opnieuw het nut en noodzaak van commissie- en raadsleden aangetoond.
Rob Levie
Raads- en commissielid BZ
8.3.2017
 

8 maart 2017 -
Bewaren
9 december 2016 - Tekst uitgesproken in de Commissie Bestuurlijke Zaken van 22 november 2016 door ons raadslid Rob Levie

Binnen de begeleidingsgroep BUCH was men van mening dat je als Raad geen definities moet willen geven van de Couleur Locale. De Couleur Locale dus werkende weg ontdekken en er alert op zijn waarbij vertrouwen in de colleges en de werkorganisaties belangrijk is.

Allemaal waar maar HEILOO-2000 vindt dat niet voldoende. 

29 november 2016 - Vanavond hebben we als raadsleden een informatieve bijeenkomst gehad over de klimaatverandering. Nederland volgt hierin een 2-sporenbeleid. Enerzijds wordt ingezet op duurzaamheid en het terugdringen van de CO2-uitstoot, anderzijds worden maatregelen bedacht om de negatieve effecten van klimaatverandering het hoofd te bieden. Dit laatste staat bekend als Ruimtelijke Adaptatie

«« | « | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | » | »»